Audit projektů a čerpání dotačních titulůAudit čerpání dotací - Vlajka Evropské Unie
Nejen dotace z evropských fondů
obvykle vyžadují zajištění auditu
po ukončení projektu
Foto: Bobby Hidy (CC BY-SA 2.0)

Příjemci finančních prostředků z dotací mají obvykle v podmínkách čerpání peněz z Evropských fondů či příslušných ministerstev podmíněno zajištěním auditu po ukončení projektu.

Ověření čerpání prostředků z dotací je zaměřeno dle zadání na tyto oblasti:

  • správný způsob vedení evidence příjmů projektu,
  • veřejné zakázky byly zadány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a pravidly dotačního programu,
  • ověření předmětu dotace z hlediska jeho souladu se schváleným plněním,
  • dodržování pravidel pro poskytování veřejné podpory,
  • plnění monitorovacích indikátorů projektu
  • ověření evidovaných uznatelných výdajů, které vznikly v souvislosti s realizací projektu.
  • vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami aktu
  • předmět dotace odpovídal schválenému plnění
  • ověření souladu závěrečné zprávy o čerpání prostředků s účetní evidencí

Z hlediska auditorských standardů je možné při ověřování dotací postupovat podle Mezinárodního standardu pro ověřovací zakázky ISAE 3000 Ověřovací zakázky, které nejsou audity ani prověrkami historických finančních informací (dále také „ISAE 3000“), nebo dle Mezinárodního standardu pro související služby ISRS 4400 Dohodnuté postupy v souvislosti s finančními informacemi (dále rovněž „ISRS 4400“ nebo „Dohodnuté postupy“).

Vzájemnou spolupráci je vhodné navázat co nejdříve v průběhu projektu, abychom včasným prověřováním předešli následným problémům. Vyžaduje-li poskytovatel Vaší dotace závěrečný audit, s důvěrou se na nás obraťte.