Ekonomické a finanční poradenstvíNašim klientům poskytujeme služby ekonomických analýz na základě konkrétních požadavků, kdy po důkladném projednání současné situace provedeme analýzu výkonnosti společnosti. Řízení výkonnosti je nezbytností pro každou prosperující společnost.

FINANČNÍ ANALÝZA

Ekonomické a finanční poradenství
Poskytujeme služby ekonomických analýz
na základě konkrétních požadavků
Foto: Ken Teegardin (CC BY-SA 2.0)

Základem systematického řízení je finanční analýza firmy, která zkoumá finanční zdraví dané společnosti. Porovnáváme vývoj jednotlivých údajů meziročně - horizontální analýza – jak se vyvíjely jednotlivé položky: náklady, tržby, pohledávky, závazky v posledních obdobích. Zároveň jsou vypočteny poměrové ukazatele výkonnosti firmy (likvidity, aktivity, zadluženosti...).

Následuje interpretace a rozbor nestandartních výkyvů, které by měly být zhodnoceny, rozebrány příčiny a navržena opatření k odstranění nežádoucích vlivů. Finanční analýza je základem pro řízení podniku a dává vedení společnosti zpětnou vazbu.

ANALÝZA ÚČINNOSTI VNITŘNÍCH KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ

Pro naše klienty analyzujeme kontrolní procesy zavedené uvnitř firmy, pomáháme nastavit či upravit stávající vnitropodniková pravidla pro vyhodnocování rizik a účinnou kontrolu, což jsou nezbytné součásti řízení a nástroje firemního managementu.

Předmětem naší práce je prověření funkční organizační struktury, vymezení pravomocí a odpovědností, způsob řízení a kontroly úkolů. Zaměřujeme se především na kontrolní aktivity (postupy a periodicita), přijímaná opatření k nápravě a vyhodnocování přijatých opatření.

Dále se ověřuje, nakolik jsou zavedená opatření pouze formální či zda skutečně efektivně slouží danému účelu.

Na základě této analýzy je vhodné sestavit i systém vnitropodnikových směrnic.

VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNÍ SMĚRNICE

Smyslem vnitropodnikových směrnic je stanovení pravidel, povinností, odpovědností a pravomocí v určité činnosti v podmínkách konkrétního podniku. Neměly by být tvořeny formálně, jak tomu obvykle bývá. Kvalitní zpracování těchto směrnic „na míru“ danému podniku naopak umožňuje nastavit kvalitní řízení a kontrolu firemních procesů. Sestavení směrnic je náročnou činností, protože nezasahuje pouze rámec účetního oddělení a my Vám s jejich vytvořením rádi pomůžeme.

Ač zákon přímo neukládá jejich tvorbu, z jednotlivých ustanovení lze dovodit, že se vydání normy pro příslušnou oblast předpokládá (např. § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů). Minimální rozsah vnitropodnikových směrnic:

  • účtový rozvrh (ukládá zákon o účetnictví v § 14),
  • hodnotová hranice pro stanovení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku(§ 6 a § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb.),
  • odpisový plán (ukládá zákon o účetnictví v § 28),
  • účtování o zásobách – metoda A nebo B (vyhláška č. 500/2002 Sb., ČÚS – Zásoby),
  • inventarizační rozdíly – technologické a technické ztráty, které se nepovažují za manko (zákon o účetnictví a ČÚS – Inventarizační rozdíly) a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob,
  • způsob přepočtu majetku v cizí měně na Kč (§ 24 zákona o účetnictví),
  • časové rozlišení (doporučuji ve světle současných judikátů),
  • organizační pravidla, zejména odpovědnostní záležitosti (hmotné odpovědnosti, podpisové vzory).

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

1/ Výkonnost společnosti

Snaha o zvyšování výkonnosti firmy je samozřejmou součástí dlouhodobých strategií a vizí podniků. Vhodným využíváním zdrojů – finančních, lidských i informačních – lze tohoto cíle dosáhnout. Rozhodující úlohu v současných proměnlivých podmínkách podnikových procesů má zákazník a inovační procesy a produkty. Zabývat se řízením výkonnosti je proto nezbytností pro každou prosperující firmu.

2/ Finanční analýzy

Zkoumá finanční zdraví podniku a je součástí systematického řízení podniku. Finanční analýza dává zpětnou vazbu podnikových aktivit –kam podnik v jednotlivých oblastech finančního řízení směřuje, jaké finanční cíle se podařilo naplnit a ve kterých oblastech jsou rezervy.

3/ Analýza výkonnosti

Komplexním systémem metod a postupů dokážeme vyhodnotit, jaký má společnost současný stav výkonnosti a jaký je potenciál jeho zvyšování.

4/ Strategie

Strategická analýza je nástrojem využívaným při zpracování variant budoucího . Je zřejmé, že vytvoření soustavy kritérií, na jejichž základě budou zvoleny budoucí směry rozvoje podniku, představuje velmi závažný úkol, bezprostředně ovlivňující úspěšnost podniku v budoucnosti.

5/ Revize vnitřních kontrolních systémů

Kontrola je součástí řízení podniku, je to souhrn nástrojů a opatření pro vnitřní kontrolu v organizaci. Vnitropodnikový předpis by měl vymezit formální pravidla a zásady pro vnitřní kontrolu, která se skládá z následujících složek: kontrolní prostředí, proces hodnocení rizik, informační systém, kontrolní činnost, monitorování kontrol. Je to nástroj firemního managementu a jeho sledování by mělo být součástí správného řízení společnosti.