Ocenění podniku, části podniku

Máme dlouhodobé zkušenosti s oceňováním podniků či částí podniku.

OCENĚNÍ PODNIKU

Oceňování podniku či jeho části je systematický analytický postup, využívající osvědčené přístupy a metody, které vycházejí z tržních podnětů a používající tržní data, simulující názory potenciálních účastníků trhu na výši tržní hodnoty.

Účetnictví není schopno zachytit reálnou hodnotu majetku a hospodaření firmy.

Pro ocenění podniku bývá řada podnětů: koupě či prodej podílů, podnikové přeměny (fúze, rozdělení), uvažované získání cizího kapitálu, ověření úspěšnosti podniku, dědické řízení, soudní spory, ocenění bonity, interní informace pro vlastníky. Dle účelu ocenění je základem stanovit kategorii požadované hodnoty, které poskytnou základ pro volbu vhodné metody ocenění.

Pro subjektivní ocenění užíváme metody diskontovaných cash-flow, pro stanovení tržní hodnoty opět DCF či metody založené na analýze aktuálního trhu. V případě objektivizovaného ocenění užíváme metodu kapitalizovaných čistých výnosů, majetkové metody či kombinované výnosové metody.

Pro ocenění používáme více metod (metody výnosové, majetkové, tržní) v závislosti na účelu ocenění:

Metody oceňování můžeme rozdělit do těchto základních skupin:

  • metody majetkové
  • metody výnosové
  • metody tržní

Upozorňujeme, že neprovádíme znalecké posudky s ověřením soudního znalce (s tzv. „kulatým razítkem“).