Auditorské službyPři zpracování auditu jsou ověřovány účetní výkazy, tzn. rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce a případně výroční zpráva.

Potřebujete audit?
Provádíme kompletní audity
hospodaření firem
Foto: Jorge Franganillo (cc by 2.0)

Postup prací a časový harmonogram je stanoven na základě odborných zkušeností, konkrétního případu a doporučení vlastníků klienta. V rámci provádění auditu jsou dodržovány legislativní normy a respektovány platné profesní předpisy. Audit je zpracováván podle směrnic a závazné metodiky, která je stanovena Komorou auditorů ČR a Mezinárodními auditorskými standardy.

Našim klientům nabízíme průběžnou spolupráci a konzultace problematických oblastí v průběhu účetního období.

Naše služby zahrnují zejména:

AUDITY A PROVĚRKY


OVĚŘENÍ 

 • ověření  podkladů, reportů pro konsolidaci mateřské společnosti
 • dotačních titulů
 • dodržení smluvních podmínek

AUDIT ČERPÁNÍ DOTACÍ

 • prověření dle požadavků stanovených pro příjemce dotace, který čerpá z evropských či jiných fondů
 • kontrola zda příjemce dotace hradí z veřejných zdrojů pouze výdaje v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace a jeho podmínkami
 • správnost účetních dokladů a vedení účetnictví v rámci projektu
 • kontrola souladu výdajů s rozpočtem a jejich výkaznictví v monitorovacích zprávách
 • více informací o auditu čerpání dotací

Auditorské služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech. Auditor je při provádění své práce vázán mlčenlivostí a Etickým kodexem pro auditory a účetní znalce.

Základem naší práce je vzájemná komunikace s klienty průběžně v celém účetním období a konzultování problematických otázek. V případě zájmu diskutujeme s vedením společnosti veškerá doporučení týkající se firemních procesů v průběhu vzájemné spolupráce, i pokud se přímo netýkají prováděných prací. Veškerá zjištění a nedostatky jsou s vedením průběžně konzultovány a komunikace s vedením je vedena s důrazem na podporu účinnosti finančních a kontrolních mechanismů a včasné odhalení možných nesrovnalostí.

Poskytované auditorské služby: 1. Ověřovací zakázky poskytující přiměřenou jistotu:
  • AUDITY HISTORICKÝCH FINANČNÍCH INFORMACÍ (dle ISA – Mezinárodní auditorské standardy)
  • Výstupem je zpráva auditora s pozitivní formou vyjádření (...ověřili jsme, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz...)

 2. Ověřovací zakázky poskytující omezenou jistotu:
  • PROVĚRKY HISTORICKÝCH FINANČNÍCH INFORMACÍ (dle ISRE – Mezinárodní standardy pro prověrky)
  • OVĚŘOVACÍ ZAKÁZKY JINÉ NEŽ AUDITY (dle ISAE – Mezinárodní standardy pro ověřovací zakázky)
  • Výstupem je zpráva auditora s negativní formou vyjádření (...nezjistili jsme žádnou skutečnost vedoucí k přesvědčení, že údaje nejsou v souladu...)

 3. Související služby:
  • DOHODNUTÉ POSTUPY (dle ISRS – Mezinárodní standardy pro související služby)
  • Výstupem není výrok auditora, ale ověření určitých specifických informací či postupů plynoucích z účetnictví

Jiné formy ověřovacích zakázek

„Ověřovací zakázka“ znamená zakázku, v níž auditor vyjadřuje závěr s cílem zvýšit míru důvěry předpokládaných uživatelů jiných než odpovědná strana ohledně výsledku hodnocení či oceňování předmětu zakázky vůči daným kritériím.

Ověřování jiných ekonomických informací dle auditorských standardů.

Ověřování konsolidačních podkladů – obvykle na základě instrukcí auditora mateřské firmy je připraven balíček konsolidačních podkladů, které jsou poté ověřovány auditorem

Prověrky účetních závěrek dle ISRE 2400 – prověrka neposkytuje takovou míru ujištění o správnosti účetní závěrky jako audit a rozsah provedených auditorských postupů je rovněž nižší (včetně odměny auditora), je ověřovací zakázkou snižující riziko na přijatelnou úroveň, zpráva auditora vyjadřuje negativní formu závěru.

Ověřovací zakázky, které nejsou audity ani prověrkami dle ISAE 3000 – ověření konkrétních skutečností a postupů dle požadavků zadavatele, nejrozsáhlejší činností jsou zakázky ověřující čerpání dotací a dodržení smluvních podmínek dotace.

Dohodnuté postupy

Dohodnuté postupy v souvislosti s účetními informacemi – cílem je provést auditorské postupy tak, aby auditor ověřil dohodnutá věcná zjištění, ve zprávě není vyjadřováno žádné ujištění, zpráva uvádí účel zakázky a popis provedených postupů.