Audit nestátních nevýdělečných organizacíAudit neziskových organizací
Poskytujeme auditorské služby všem
nestátním nevýdělečným organizacím,
které stanovuje občanský zákoník
Foto: Patrick Fitzgerald (CC BY 2.0)

Účetnictví nestátních neziskových organizací se řídí Vyhláškou 504/2002 Sb.

Mezi neziskové organizace řadíme organizace, které nejsou zřízeny za účelem podnikání a současně nejsou zřízeny státem. Zdrojem financování jsou vlastní příjmy a dary, ale také dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů územních samosprávných celků.

Druhy nestátních nevýdělečných organizací

Z pohledu nového občanského zákoníku jsou nestátními nevýdělečnými organizacemi:

Bývalá občanská sdružení

Před účinností NOZ jednají v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Ten se k 1.1.2014 zrušuje a od tohoto data se občanská sdružení považují za spolky podle NOZ. NOZ obsahuje úpravu spolků v části §214 a násl..

Honební společenstva

Před účinností i po účinnosti NOZ existují a jednají v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně prospěšné společnosti

Před účinností NOZ jednají v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. K 1.1.2014 se tento zákon zrušuje, stávající obecně prospěšné společnosti se po 1.1.2014 ale řídí tímto předpisem. Obecně prospěšná společnost má nyní právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadaní fond.

Nadace a nadační fondy

Před účinností NOZ jednají v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Od 1.1.2014 se považují za nadace a nadační fondy, souhrnným názvem fundace, podle NOZ. Právní úprava nadací a nadačních fondů je obsažena v NOZ v §306 a násl..

Zájmová sdružení právnických osob

Před účinností NOZ jednají v souladu s § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Po 1.1.2014 mohou pokračovat ve své činnosti podle předpisů platných do 31.12.2013, mohou změnit svou právní formu na spolek.

Organizace s mezinárodním prvkem

Před účinností NOZ jednají v souladu se zákonem č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem, ve znění pozdějších předpisů. Od 1.1.2014 se řídí občanským zákoníkem a aplikují ustanovení o spolcích

Společenství vlastníků jednotek

Před účinností NOZ jednají v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. Tento zákon se k 1.1.2014 zrušuje a nová právní úprava společenství vlastníků jednotek je obsažena přímo v NOZ v §1194 a násl. (v rámci 3. části Absolutní majetková práva).

Církve a náboženské společnosti

Před účinností i po účinnosti jednají v souladu se zákonem č. 3/2000 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Politické strany a politická hnutí

Před účinností i po účinnosti NOZ jednají v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné vysoké školy

Před i po účinnosti NOZ existují a jednají v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné výzkumné instituce

Před i po účinnosti NOZ existují a jednají v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.

Ověření ÚZ nezávislým auditorem

Některým účetním jednotkám je povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem stanovena zvláštním právním předpisem:

  • nadace, pokud nadační kapitál nebo obrat v uplynulém účetním období dosahuje výše alespoň 5 mil. Kč nebo v případě, kdy se podle účetní závěrky rozhoduje o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu nebo o přeměně nadace;
  • ústavy v případě, že je to uloženo zakladatelskou listinou, nebo když výše čistého obratu překročí 10 milionů Kč.

Ověření plnění dotačních podmínek

Po příjemci dotací je často požadováno ověření plnění dotačních podmínek – tzn. zda uvedené způsobilé výdaje byly užity v souladu s dotační smlouvou.

Další auditorské služby

Auditoři mohou poskytovat další ověření skutečností dle zadání (dodržování vnitřních postupů, plnění ukazatelů atd.). Auditor poskytuje také ekonomické poradenství, tematická školení a vzdělávací akce.