Audit účetní závěrky

Cílem auditu je vyjádření názoru nezávislého auditora, zda účetní závěrka a údaje v ní obsažené podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti a zda finanční výkazy jsou sestaveny v souladu se zákonnými ustanoveními.

Povinný audit účetní závěrky

Kritérie povinnosti auditu účetních závěrek dle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví:

 • Aktiva brutto nad 40 000 000 Kč
 • Roční úhrn čistého obratu nad 80 000 000 Kč
 • Průměrný přepočtený stav zaměstnanců nad 50

Při zanedbání této povinnosti hrozí společnosti pokuta ve výši 3% z aktiv. Zároveň je v tomto případě povinnost určení auditora nejvyšším orgánem společnosti.

Dle § 20 jsou povinně auditovanými jednotkami od r.2016:

 • velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu
 • střední účetní jednotky
 • malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy a překročily nebo dosáhly alespoň 1 ze 3 zákonných (výše uvedených) kritérií za aktuální účetní období a za období bezprostředně předcházející
 • ostatní malé účetní jednotky, pokud překročí nebo dosáhnou alespoň 2 ze 3 zákonných kritérií za aktuální účetní období a za období bezprostředně předcházející

Hodnotová kritéria jednotlivých kategorií účetních jednotek

1/ Mikro účetní jednotka - k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 ze 3 kritérií:

 • aktiva celkem 9 000 000 Kč,
 • čistý obrat 18 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 10.


2/ Malá účetní jednotka - k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 ze 3 kritérií:

 • aktiva celkem 100 000 000 Kč,
 • čistý obrat 200 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 50.


3/ Střední účetní jednotka - k rozvahovému dni nepřekračuje 2 ze 3 kritérií:

 • aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 • čistý obrat 1 000 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.


4/ Velká účetní jednotka - k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 ze 3 kritérií:

 • aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 • čistý obrat 1 000 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

Za velkou účetní jednotku se však vždy považuje:

subjekt veřejného zájmu (obchodní společností emitent investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny nebo zajišťovny, penzijní společnosti, zdravotní pojišťovny ,

vybraná účetní jednotka (organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a zdravotní pojišťovny).

Novinkou je povinnost auditu nově vzniklých účetních jednotek od první účetní závěrky, pokud je pravděpodobné, že se stanou středními nebo velkými účetními jednotkami. Pokud tedy taková účetní jednotka vznikne v roce 2016, bude povinně auditovaná již za rok 2016.

Novela zákona o auditorech, který byl novelizován společně se zákonem o účetnictví, přináší zásadní změnu v auditu výroční zprávy. Auditorské ověření výroční zprávy již nebude obsaženo v samostatné zprávě, ale dochází k návratu jedné zprávy auditora, která se bude vztahovat jak k účetní závěrce, tak i výroční zprávě již u auditů započatých v roce 2015 a dokončených po 1.1.2016.

Dobrovolný audit účetní závěrky

Z rozhodnutí vlastníků, kdy ověřená účetní závěrka poskytuje spolehlivé zdroje pro rozhodování uživatelům účetních informací (vlastníkům, investorům, bankám i obchodním partnerům).

Audit mezitímní účetní závěrky

V souvislosti s přeměnami společností.

Audit konsolidovaných účetních závěrek

Audit dle zvláštních předpisů

Případy, kdy je stanovena povinnost auditu zvláštním zákonem. Viz Podmínky auditu dle zvl. předpisů na KAČR

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

Dle zákona č. 420/2009 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Audit účetních závěrek v souvislosti s přeměnami společností