Auditorské služby ve veřejném sektoruPosláním jednotky ve veřejném sektoru je hospodařit s veřejnými prostředky hospodárně, efektivně a účelně. Auditor poskytuje širokou škálu služeb pro veřejný sektor:

Ověření ÚZ nezávislým auditorem

Auditorské služby ve veřejném sektoru
Auditor poskytuje kromě samotného
auditu hospodaření obcí také
ekonomické poradenství či školení

Zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., zavedl povinné schvalování účetní závěrky typu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, příspěvkových organizací, organizačních složek státu apod. V r. 2013 byly zveřejněny požadavky na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek vyhláškou č. 220/2013 Sb. (odkaz: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/vyhlaska-c-220-2013-sb-13662). Auditor poskytuje schvalujícímu orgánu informaci o kvalitě účetní závěrky, ať už formou prověrky, auditu či ověření dohodnutých postupů.

Přezkoumání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí

Územně samosprávný celek může zadat přezkoumání hospodaření nezávislému auditorovi na základě písemné smlouvy. Tento specifický typ auditorských služeb je poskytován dle zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s auditorským standardem č. 52. Cílem je zkontrolovat, zda územní celek dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, smluv a usnesení, kterými je povinen se řídit při svém hospodaření a posoudit vybrané finanční aspekty. Výstupem kontroly je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“.

Ověření plnění dotačních podmínek

Územně samosprávné celky bývají často příjemci dotací a v této souvislosti je požadováno ověření plnění dotačních podmínek – tzn., zda uvedené způsobilé výdaje byly užity v souladu s dotační smlouvou.

Další auditorské služby

Auditoři mohou poskytovat další služby pro veřejný sektor. Příkladem je ověření dalších skutečností dle zadání (dodržování vnitřních postupů, plnění ukazatelů atd.). Auditor poskytuje také ekonomické poradenství, tematická školení a vzdělávací akce.